Ekonomisk ordlista

Posted on

I ordlistan förklaras ord och begrepp som används inom kreditgivningsområdet.

 Amortering:

Amortering innebär betalning av det faktiska kapital som lånats. Vid återbetalning av lån ingår dock normalt även pålagda räntor och avgifter.

Anstånd:

Anstånd ansöks av låntagaren i syfte att beviljas uppskov med betalningen, vilket beslutas av kreditgivaren.

 Avbetalningsplan:

Då betalningen behöver delas upp i flera delbetalningar, som fördelas månadsvis över en viss tidsperiod, kallas det för avbetalningsplan. I betalningssumman ingår även räntor och eventuella avgifter.

 Autogiro

Autogiro är ett betalningssätt för automatiska överföringar från bankkonton. Överföringen sker i allmänhet på förfallodagen.

 Bankdag:

De dagar banker i allmänhet har öppet kallas bankdagar. Svenska bankdagar avses, med vissa undantag, generellt helgfri måndag till fredag.

Bestridande:

När det uppstår en tvist om ett betalningskrav, t.ex. pga en felaktig betalningsavi, kan man bestrida eller protestera mot fakturan. I de flesta fall görs bestridandet skriftligen.

Betalningsanmärkning:

En anmärkning kan uppstå då ett betalningsförläggande från Kronofogden avseende t.ex. en skuld inte har betalats eller inte bestridits. Det kan resultera i ett utslag. Betalningsanmärkningar finns registrerade hos kreditupplysningsföretag.

Betalningsföreläggande:

Om t.ex. en faktura inte blivit betald kan ett företag eller person ansöka om ett betalningsföreläggande för att kräva in pengarna med Kronofogdens hjälp.

Blancolån:

Blancolån är ett lån som lämnas utan någon säkerhet till kreditgivaren. Snabblån och
kreditkort med köputrymme är exempel på blancolån.

Borgenär:

En borgenär, eller fordringsägare, t.ex. en bank eller kreditgivare, är den part som har en fordran mot en en annan part. Den s.k. gäldenären är den part som står i skuld till borgenären.

Bottenlån:

Bottenlån är en del av den lånefinansierade delen vid bostadsköp där pantbrev på fastigheten står som säkerhet i lånet, normalt 75 % av bostadens värde.

Credit Scoring:

Credit Scoring är ett standardiserat tillvägagångssätt för kreditprövning. Det används som hjälpmedel vid bedömning av en kunds kreditvärdighet eller betalningsförmåga.

 Delgivning:

Den person som tar emot ett föreläggande eller ett beslut från Kronofogden ska delges, det vill säga bekräfta att denna mottagit handlingen. Det sker normalt genom undertecknande av ett kvitto.

Dröjsmålsränta:

Om en betalning inte har gjorts efter fordrans förfallodag kan borgenären, om så är avtalat, erlägga en så kallad dröjsmålsränta från dröjsmålsdagen. Denna ränta regleras i räntelagen.

Effektiv ränta:

En årlig ränta för ett lån beräknat som summan av räntor och övriga kostnader, t.ex. aviserings- och uppläggningsavgift.

Förvaltare:

I det fall en person är ur stånd att bl.a. vårda sig eller förvalta sin egendom kan en förvaltare utses med uppgift att företräda denne i den omfattning som ingår i uppdraget. Där regleras även förvaltarens rätt att ingå rättshandlingar i den enskildes ställe.

Fordran:

En förpliktelse eller ett rättsligt bindande anspråk mellan två individuella personer, exempelvis en kreditgivares krav på betalning till den person som tagit lånet.

Förtidsinlösen:

Förtidsinlösen innebär att lånet löses innan villkorsperioden har gått ut.

Förfallodag:

Datumet då en fordran, t.ex. en faktura, förfaller till betalning och ska vara betald.

Gäldenär:

Den som har en skuld till en annan person, t.ex. en kreditgivare, betecknas som gäldenär.

God man:

Då en person behöver hjälp med att bevaka sin rätt, sörja för sin person eller förvalta sin egendom kan en god man utses med uppgift att företräda denne i den omfattning som ingår i uppdraget. En god man har normalt inte rätt att ingå rättshandlingar utan att samråda med den enskilde.

Handpenninglån:

Med handpenninglån avses ett lån för att göra en förskottsbetalning på del av köpeskillingen för bostaden. Köpeskillingen utgör en säkerhet för genomförande av köpet. Lånet återbetalas normalt vid bostadstillträdet.

Handräckning:

Handräckning är en av Kronofogdemyndighetens former av verkställighet, t.ex. avhysning/vräkning, som föregås av ett utslag eller en dom.

Insolvens:

 Då en person eller ett företag hamnar på obestånd varaktigt och inte längre kan betala sin skulder.

Kreditupplysning:

Kreditupplysning innebär uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende.

Inkasso:

En åtgärd från en borgenär som syftar till att driva in en obetald skuld från en betalningsskyldig gäldenär.

Kredit:

En kredit kan vara antigen en överlåtelse av rätten att fritt förfoga över en summa pengar eller en vara från en kreditgivare till en kredittagare på viss tid. Ofta tillkommer även en räntekostnad för krediten. Vanliga krediter är privatlån och avbetalningsköp.

Kreditkort:

En sorts bankkort med kredit hos den som utfärdat kortet.

Kreditvärdighet:

I syfte att undersöka en potentiell låntagares förmåga att återbetala sina skulder gör kreditgivaren en bedömning av personens eller hushållet kreditvärdighet, alltså förmåga att återbetala sina skulder. I en sådan bedömning ingår ofta kontroll av kreditupplysning, budget, ålder och betalningsanmärkningar.

Mikrolån:

Ett annat ord för snabblån, smslån eller minilån. Lånet lämnas utan säkerhet och består ofta av en mindre summa. Pengarna erhålls ofta samma dag som lånet beviljats av kreditgivaren.

Pantbank:

En pantbank lånar ut pengar mot en andel av ett föremåls, t.ex. ett smyckes värde i utbyte mot att föremålet, den så kallade panten, lämnas in på pantbanken och förvaras där en bestämd tid. Har föremålet inte lösts ut inom denna tid får pantbanken sälja föremålet för att reglera lånets fordran.

Revers:

En revers, eller ett skuldebrev, är en skriftlig utfästelse eller erkännande av en penningskuld som måste undertecknas av låntagaren. Reversen klargör skuldens storlek, ränta, vilket datum skulden ska vara betald, samt hur betalningen ska delas upp.

Skuldsaldo:

Skuldsaldo avser den totala summan av en skulds beståndsdelar som t.ex. en låntagare har till en kreditgivare vid en viss tidpunkt. Man kan även ha ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

 Skuldsanering:

Personer som är svårt skuldsatta utan möjlighet att betala sina skulder inom överskådlig tid kan ansöka hos Kronofogden om att få skuldsanering. Det innebär att man slipper betala sina skulder eller betalar del av sina skulder enligt en särskild plan. För att beviljas skuldsanering måste den skuldsatta uppfylla de krav som ställs.

Snabblån:

Snabblån är detsamma som mikrolån, smslån eller minilån. Det är ett mindre lån som lämnas utan säkerhet. Pengarna erhålls ofta samma dag som lånet beviljats av kreditgivaren.

Topplån:

Topplån avser finansiering utöver bottenlånet vid ett bostadsköp. Det uppgår tillsammans med bottenlånet till maximalt 85 procent av bostadens värde.

Uppläggningsavgift:

Uppläggningsavgiften är en avgift som tas ut för administrativt arbete och andra kostnader i samband med låneuppläggning.

Utfästelse:

Ett annat ord för löfte eller åtagande. Skuldebrev är ett exempel på en skriftlig utfästelse att betala en summa pengar.

Utmätning:

Utmätning är ett beslut från Kronofogdemyndigheten som innebär att en gäldenärs egendom används till att betala dennes skulder. Utmätning kan ske på olika sätt, genom bl.a. utmätning av lön, fast eller lös egendom.

Utslag:

Utslag är en term för beslut om betalningsförläggande eller handräckning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.