Personuppgiftspolicy

Version: 2.0.
Antagen: 01.04.2021
Gäller från och med: 01.05.2021
 

1. Om denna policy

1.1 Denna personuppgiftspolicy har upprättats av ViaConto Sweden AB (i fortsättningen Vi eller ViaConto Sweden AB) vars huvudverksamhet är att tillhandahålla mikrokrediter till konsumenter.

1.2 Vi värnar om din personliga integritet, och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du kontaktar oss, ansöker om kredit eller ingår avtal med ViaConto Sweden AB.

1.3 Denna policy är tillämplig när du beställer eller avser att beställa våra finansiella tjänster samt när du annars kontaktar eller ingår avtal med ViaConto Sweden AB. I den här policyn beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan komma i kontakt med oss om du har några frågor.

1.4 Du kan alltid läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida https://www.viaconto.se. Där finner du alltid den senaste versionen av denna personuppgiftspolicy.

 

2. Vi är ansvariga för dina personuppgifter

2.1 ViaConto Sweden AB med organisationsnummer 556819-6041 och adress Holländargatan 27, 113 59 Stockholm är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar om dig.

2.2 ViaConto Sweden AB är en juridisk person som ägs av JSC "VIA SMS Group" med säte i Lettland och adress Riga 13 janvara gata 3.

 

3. Allmänna utgångspunkter för vår behandling

3.1 Din säkerhet är av största vikt för oss. Vi skyddar dina personuppgifter på olika sätt, och vi har vidtagit lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från bland annat otillåten åtkomst, olaglig behandling eller avslöjande, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse. Vi ser regelbundet över säkerheten för att kunna möta de risker och brister som kan uppstå och föreligga.

3.2 När vi anlitar tjänsteleverantörer säkerställer vi att dessa endast behandlar dina personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning samt våra instruktioner. Vi kräver alltid att våra tjänsteleverantörer vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder. I förekommande fall ingår vi alltid personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer.

 

4. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

4.1 Vi behandlar personuppgifter om dig huvudsakligen för att

4.1.1 Ge dig tillgång till våra finansiella tjänster och hantera vår kundrelation med dig.

4.1.2 Utföra kreditvärdighetsbedömningar och andra riskbedömningar om dig i samband med avtalets ingående och i samband med förnyade ansökningar. Det är nödvändigt för oss att kunna bedöma din kreditvärdighet för att se om du kommer att kunna betala tillbaka det lån du har sökt hos oss. Detta är en uttrycklig skyldighet för oss, bland annat enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

4.1.3 Tillhandahålla dig ytterligare tjänster och personliga erbjudanden, antingen från oss eller någon av våra noga utvalda samarbetspartners. Detta sker med stöd av ditt samtycke.

4.1.4 Utföra kundundersökningar, kampanjer och marknadsanalyser samt föra statistik. Detta sker dels med stöd av ditt samtycke, dels med stöd av vårt berättigade intresse att förbättra våra tjänster och din användarupplevelse av våra tjänster samt för att utveckla nya produkter och tjänster.

4.1.5 Efterleva gällande lagstiftning. Vi måste exempelvis säkerställa och verifiera din identitet. Vi behöver bland annat följa reglerna om ansvarsfull utlåning samt förebygga, upptäcka, utreda och rapportera potentiell penningtvätt och finansiering av terrorism.

4.1.6 Behandla inkommande och utgående betalningar.

4.1.7 Förhindra missbruk av finansiella tjänster samt obehörig åtkomst och missbruk av dessa.

4.1.8 Tillåta och kontrollera tillgång till och funktion för digitala kanaler.

4.1.8 Förbättra tekniska system, IT-infrastruktur, anpassa visningar av tjänsten till enheten du använder, undersöka kvaliteten på våra tjänster samt utveckla våra tjänster, till exempel genom att testa och förbättra tekniska system och IT-infrastruktur.

4.1.9 Tillhandahålla bevis på att avtal har ingåtts samt i övrigt säkerställa, bevaka och fastställa våra rättigheter, exempelvis förebygga, begränsa och undersöka felaktig användning eller otillbörlig användning samt störningar av våra finansiella tjänster.

4.2 Vi behandlar också personuppgifter om dig för ändamål som framgår av avsnitt 6 i denna policy. Det är personuppgiftsbehandling som sker med stöd av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

 

5. Hur behandlar vi dina personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in om dig?

5.1 Vi behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig, och endast de personuppgifter som behövs för att uppnå de ändamål som beskrivs i avsnitt 4 i denna personuppgiftspolicy.

5.2 Vi inhämtar i huvudsak personuppgifterna från dig som kund och från din användning av våra finansiella tjänster, men vi kan i förekommande fall inhämta personuppgifter från externa källor, såsom offentliga och privata register eller andra tredje parter.

5.3 Vi behandlar och bearbetar i huvudsak följande kategorier av personuppgifter, även om andra kategorier av personuppgifter också kan komma att behandlas, under förutsättning att de används för att uppnå de i förväg bestämda ändamålen:

5.3.1 Identifieringsdata, till exempel namn och personnummer.

5.3.2 Kontaktinformationm såsom adress, e-post och telefonnummer.

5.3.3 Professionella uppgifter, t.ex. utbildning eller yrkeskarriär.

5.3.4 Finansiella uppgifter såsom intäkter skulder och bankkontonummer.

5.3.5 Information som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vid var tid gällande penningtvättslagstiftning och annan tvingande lagstiftning.

5.3.6 Uppgifter om din skatterättsliga hemvist, till exempel uppgifter om bosättningsland, skatteidentifikationsnummer, medborgarskap.

5.3.7 Kommunikationsdata, vilken samlas in när du kommunicerar med ViaConto Sweden AB; exempelvis via telefon, chatt, e-post, sociala medier eller vid besök på vår hemsida.

5.3.8. Platsinformation såsom internetprotokoll (IP -adress, handenhet-ID eller data som behandlas i ett elektroniskt kommunikationsnätverk eller behandlas med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster, som anger platsen för den elektroniska kommunikationsterminalutrustningen, inklusive platsen för terminalutrustningen (adress), anslutningspunktsadress, typ och version av operativsystemet eller webbläsaren, tidszonsinställningar, webbläsarens plugin-typ och version, tid och plats för besök på vår webbplats eller information om besökta webbplatser.

 

6. Automatiserade beslut, profilering samt personliga erbjudanden

6.1 Med automatiserat beslutsfattande menas beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande.

6.2 Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa kunders personliga egenskaper. Profilering innebär att personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper, och vi utför profilering för att analysera eller förutsäga din ekonomiska situation. Automatiserat beslutsfattande kan ske med eller utan profilering.

6.3 Vi säkerställer alltid att du kan göra dina val och att du enkelt kan hantera och ändra dina sekretessinställningar. Det kan du göra när du har loggat in med dina inloggningsuppgifter på vår hemsida https://www.viaconto.se.

6.4 Vi tillämpar automatiserat beslutsfattande när vi utför kreditvärdighetsbedömningar, vid riskhantering samt vid transaktionsövervakning för att bekämpa bedrägerier. Detta gör vi med stöd av den rättsliga grunden ingående samt fullgörande av avtal samt i förekommande fall med stöd av den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

6.5 Vi tillämpar automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, som ett led i våra åtgärder för direktmarknadsföring, under förutsättning att det finns en rättslig grund för det, såsom samtycke eller berättigat intresse. Vi kan skicka både allmänna och personliga erbjudanden till dig om våra tjänster, om du inte har begränsat vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål eller annars motsatt dig direktmarknadsföring.

6.6 Vi kan också samla in statistiska uppgifter om dig som kund, såsom beteende- och livsstilsmönster, vilka baseras på dina demografiska hushållsuppgifter. Vi kan också samla in personuppgifter för statistiska ändamål från externa register och källor och kombinera dessa med övriga personuppgifter som vi behandlar om dig för att skapa olika segment/kundprofiler.

 

7. Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

7.1 Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att kunna utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

7.2 När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

7.3 Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra företag eller organisationer för marknadsföringsändamål, om vi inte har ditt samtycke.

7.4 Mot bakgrund av ovanstående kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

7.4.1 Myndigheter, till exempel brottsbekämpande myndigheter, skattemyndigheter och tillsynsmyndigheter.

7.4.2 Filialer till ViaConto Sweden AB eller till dotterbolag i VIA SMS Group.

7.4.3 Kredit- och finansinstitutioner i syfte att hantera inkommande och utgående betalningar.

7.4.4 Revisorer samt juridiska och finansiella konsulter eller andra sakkunniga som behöver anlitas för att kunna utföra lagstadgade eller kontraktuella skyldigheter som vi berörs av och som har samband med ditt avtal med oss;

7.4.5 Tredje parters upprätthållande av register (såsom kreditbyråer, befolkningsregister, handelsregister eller andra register som innehar personuppgifter).

7.4.6 Inkassobolag och liknande verksamhet.

7.4.7 Domstolar, tvistlösningsorgan och andra rättsvårdande organ

7.4.8 Övriga personer eller verksamheter som kan komma att behöva tillgång till personuppgifter för att kunna utföra tjänster för oss, såsom leverantörer av posttjänster eller analytiska tjänster.

 

8. Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

8.1 Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är lagenlig med stöd av annan rättslig grund.

 

9. Geografiskt bearbetningsområde.

9.1. I allmänhet behandlas personuppgifterna inom den Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES).

9.2. Med tanke på den globala karaktären av finansiella tjänster och tekniska lösningar och att behandla personuppgifter för de ändamål som anges i policyn, för tillhandahållande av enskilda tjänster kan personuppgifter överföras till personuppgiftsmottagare utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för behandling, till exempel om deras tjänster tillhandahålls av en motpart (processor, separat controller, gemensam kontrollant). En sådan internationell överföring av personuppgifter sker i enlighet med kraven i tillämplig lag. Överföring och bearbetning av kunddata utanför EU/EES kan ske förutsatt att det finns en rättslig grund och lämpliga skyddsåtgärder finns. Lämpliga skyddsåtgärder inkluderar till exempel: - EU:s standardavtalsklausuler eller andra godkända klausuler, uppförandekod, certifieringar godkända i enlighet med GDPR.

 

10. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

10.1 Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Vår utgångspunkt är att inte spara dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

 

11. Vilka rättigheter har du?

11.1 När vi behandlar personuppgifter om dig har du flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan kan du enkelt kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna personuppgiftspolicy.

11.2 Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter

11.3 Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

11.4 Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan leverera våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

11.5 Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling

11.6 Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra produkter om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

11.7 Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

11.8 Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

11.9 I vårt förhållande till dig är automatiserat beslutsfattande tillåtet eftersom det är nödvändigt för att kunna ingå samt fullgöra avtal mellan dig och ViaConto Sweden AB. I annat fall kommer vi alltid att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att annan rättslig grund föreligger.

Rätt att inge klagomål

11.10 Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

 

12. Kontakt

12.1 Du kan när som helst kontakta oss via e-post dpo@viaconto.se om du har några frågor, synpunkter eller klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter finner du på vår hemsida https://www.viaconto.se.

12.2 Om det sker några förändringar i våra behandlingar av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta på vår hemsida senast en månad innan förändringarna börjar gälla.

Chatt med oss