Avtal

 
1. Allmänt.
ViaConto är ett konsumentkreditinstitut som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva konsumentkreditverksamhet. Tillsynsmyndighet för ViaContos verksamhet är Finansinspektionen och Konsumentverket. ViaConto tillämpar Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor, samt Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att ansöka om Kredit, intygar Kredittagaren att denne har läst och godkänt de Allmänna villkoren, samt att en kreditupplysning avseende Kredittagaren får inhämtas. Kredittagaren intygar att den information som Kredittagaren lämnar till Kreditgivaren är riktig och fullständig. Genom att Kredittagaren godkänner ViaContos Allmänna villkor och ViaConto godkänner Kredittagarens ansökan ingås ett kreditavtal. Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt erhålla en kopia av ett utkast till kreditavtal. Detta gäller dock inte om ViaConto inte har för avsikt att ingå ett kreditavtal med Kredittagaren.

2. Definitioner
Med Kreditgivare avses ViaConto Sweden AB som äger varumärket ViaConto (vidare benämnt ViaConto), org.nr 556819−6041.

Med Kredittagare avses den person som ansökt om och beviljats Kontokredit.

Med Kontokredit (vidare benämnt Kredit) avses en rätt för Kredittagaren att disponera över beviljat kreditutrymme som Kredittagaren ansökt om och som fastställts av Kreditgivaren efter sedvanlig kreditprövning.
Med Kreditavtal avses dessa villkor, tillsammans med beviljad kreditansökan samt Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI), som tillsammans utgör ett avtal om Kontokredit mellan Viaconto Sweden AB och Kredittagaren.

Med Person i politiskt utsatt ställning avses fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Med viktig offentlig funktion avses funktioner som stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, parlamentsledamöter, ledamöter i styrelsen för politiska partier,domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Med känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning avses

  a) fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och
  b) fysisk person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
3. Kreditansökan och kreditprövning
Kredittagaren ansöker om Kredit genom webbplatsen www.viaconto.se. För att kunna ansöka om Kredit måste Kredittagaren uppfylla följande grundvillkor:
 • Vara över 18 år
 • Vara folkbokförd i Sverige med en fast adress sedan minst 2 år tillbaka
 • Inte ha skyddad identitet
 • Inte vara satt under förvaltarskap
 • Inneha ett eget privatkonto i svensk bank
 • Inneha ett på Kredittagaren registrerat mobiltelefonnummer
 • Inneha ett elektroniskt ID
Utöver detta får kredittagaren inte ha några pågående ärenden hos kronofogdemyndigheten eller tidigare misskötta betalningar hos ViaConto eller andra kreditgivare.

Vid ingående av avtal bekräftar Kredittagaren att informationen som Kredittagaren har lämnat på webbplatsen och i användarprofilen är korrekt och att Kredittagaren har lämnat korrekt information gällande statusen som person i politiskt utsatta ställning, familjemedlem till person i politiskt utsatt ställning eller känd medarbetare till person i politiskt utsatt ställning. Kredittagaren är medveten om de rättsliga konsekvenserna av att lämna falsk information.

Kreditansökan behandlas under kundtjänstens öppettider, som redovisas på ViaConto webbplats www.ViaConto.se. ViaConto har rätt att begära in kompletterande information eller underlag som styrker Kredittagarens återbetalningsförmåga och kan även kontakta Kredittagaren för att begära information. Kredittagaren är införstådd med att ViaConto har rätt att kontrollera av Kredittagaren lämnade uppgifter, varvid arbetsgivaren kan komma att kontaktas. ViaConto har rätt att bevilja ett mindre kreditbelopp än det som Kredittagaren ansökt om.

Om kreditansökan avslås med anledning av vad som framkommit vid sökning i databas hos ett kreditupplysningsföretag, lämnar ViaConto uppgifter om detta till Kredittagaren.

4. Kreditgräns, kredittid och avtalstid
Beviljad Kredit är en så kallad löpande kontokredit med en kreditgräns som är fastställd till ett visst belopp mellan 1000 kr och 20 000 kr och framgår av avtalet samt av kontoutdragen. Inom ramen för befintligt kreditavtal kan Kredittagaren ansöka om en höjning av kreditgräns, varpå ny kreditprövning sker.

Beviljad kredit gäller i ett (1) år från och med den dag Krediten beviljas. (Kredittid). ViaConto kan härefter medge förnyad Kredittid med ett (1) år i taget från och med den dag Krediten löpt ut, varpå ny kreditprövning kan komma att ske. Kontohavaren aviseras inte om förnyad kredittid.

4.1. Förnyelse av kredittid

Kreditgivaren har rätt att inte förnya krediten om:
  a) Kredittagaren inte har använt Krediten de senaste 12 månaderna innan krediten löper ut,
  b) Kreditprövning inte kan genomföras,
  c) Kredittagaren uppfyller inte kraven vid en förnyad kreditprövning,
  d) Det finns skälig anledning att anta att Kredittagaren inte kommer fullgöra sina betalningsförpliktelser,
  e) Kredittagaren har inte fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal eller i övrigt mot Kreditgivaren eller Kreditgivarens övriga varumärken.

För de fall att Kreditgivaren inte medger förnyad Kredittid, aviseras Kredittagaren minst trettio (30) dagar före utgången av Kredittiden. Krediten ska inte heller förnyas om Krediten sägs upp i enlighet med vad som anges i punkt 8 och 9.

I de fall Kredittagaren försätts i konkurs, förvaltare förordnas eller Kredittagaren avlider, upphör rätten att använda Krediten med omedelbar verkan. Om kreditavtalet har upphört att gälla i enlighet med denna punkt ska innevarande Kredittid fortsätta löpa till kalenderårets slut och Kontohavaren eller dess ställföreträdare ska alltjämt betala lägst det belopp som framgår av kontoutdraget från ViaConto. Senast vid kredittidens utgång ska dock den då utestående skulden, inklusive räntor och avgifter, vara betald i dess helhet.

4.2. Uppsägning av avtal

Kredittagaren äger rätt att när som helst säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan. Vid parts uppsägning skall oreglerat skuldsaldo (inklusive upplupna räntor och avgifter) slutregleras senast vid Kreditavtalets upphörandedag.

Kreditgivaren äger rätt att när som helst säga upp Kreditavtalet med två månaders uppsägningstid. Vid outnyttjad kredit äger Kreditgivaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Uppsägning från Kreditgivaren sida ska ske skriftligen.

När avtalet upphör på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda Kontokrediten för uttag. Vid var tid gällande kontokreditvillkor gäller i tillämpliga delar för samtlig skuld som belastar kontot. Detta innebär bl.a. att Kredittagaren är betalningsskyldig både för transaktion som genomförs innan avtalet sagts upp men som bokförs på Kontokrediten först efter uppsägningstidpunkten och för transaktioner som genomförs trots att rätten att använda Kontokrediten har upphört.

Förutom de i punkt 4, 8 och 9 uppräknade villkoren har ViaConto rätt att ensidigt säga upp avtalet med Kredittagaren om ViaConto av företagsekonomiska skäl beslutar att upphöra att erbjuda kontokredit som tjänst. Vid sådan uppsägning har Kredittagaren rätt att återbetala Krediten enligt gällande villkor.

5. Utbetalning och återkommande uttag inom beviljad kreditgräns
Beviljad kredit utbetalas till Kredittagarens personliga bankkonto i svensk bank som Kredittagaren angivit vid registrering på www.ViaConto.se. ViaConto har rätt att begära in tilläggsuppgifter eller vidta andra åtgärder för att säkerställa att kontot tillhör Kredittagaren. Kreditbeloppet sätts in på Kredittagarens konto senast påföljande bankdag efter det att kreditansökan har godkänts av ViaConto, om inte särskilda skäl föreligger.

Minsta utbetalning, tillika lägsta kreditgräns som Kreditgivaren beviljar och utbetalar vid ansökningstillfället, är 1000 kronor. Har Krediten amorterats med minst 1000 kr av kapitalbeloppet kan Kredittagaren begära nya uttag inom befintlig kreditgräns med minsta beloppet om 1000 kr. Kredittagaren begär uttag genom sin kundprofil på viaconto.se.

Första utbetalning som motsvarar det sökta och beviljade kreditbeloppet, utbetalas i sin helhet till Kredittagarens bankkonto i samband med Kreditansökan.

6. Ränta och eventuella avgifter.
För krediten är Kredittagaren skyldig att erlägga räntor och eventuella avgifter i enlighet med vid var tid gällande prislista. Räntor och eventuella avgifter för krediten redovisas på webbplatsen, vid ansökningstillfället, i kreditavtalet, samt på fakturan. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att närhelst ändra räntesatser och avgifter i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar för Kreditgivaren som skäligen inte kunde förutses när kreditavtalet ingicks.

Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid var tid utestående kreditsaldo och kapitaliseras månadsvis för det fall att aktuellt räntebelopp inte kommit Kreditgivaren tillhanda på förfallodagen. Ränta debiteras från och med utbetalningsdagen och beräknas på daglig basis baserat på ett år med 365 dagar, vid skottår dock 366 dagar.

Kreditgivaren och Kredittagare avtalar Kreditadministrationsavgiften upp till 380 kr per månad. Denna avgift kommer vara tillämplig i samtliga fall där Kredittagarens utestående skuld uppgår till 100kr eller mer. Kreditadministrationsavgiften förs upp på den aktuella fakturan och förfaller till betalning 10 kalenderdagar efter fakturadatumet.

Kreditgivaren och Kredittagare avtalar Faktureringsavgiften till 45kr för varje faktura som Kreditgivaren utfärdar. Kreditgivaren kommer inte ta ut mer än en Faktureringsavgift per kalendermånad. Faktureringsavgiften förs upp på den aktuella fakturan och förfaller till betalning 10 kalenderdagar efter faktureringsdagen.

7. Återbetalning av kontokredit
Kredittagaren kan välja mellan att återbetala hela krediten och ränta inom 30 dagar från det att Krediten beviljades eller att återbetala krediten jämte ränta genom månadsvisa delbetalningar. Väljer kredittagaren att återbetala hela krediten inom 30 dagar, har Kredittagaren rätt att fortsätta utnyttja överenskommet kreditutrymme under återstående Kredittid.

Avräkningsperioden är den tid under vilken Kredittagaren använder krediten, och motsvarar en kalendermånad, förutom den första avräkningsperioden vilken består i det antal dagar som förflyter från datumet för kreditens beviljande till den första faktureringsdagen. Dagen efter avräkningsperiodens slut fakturerar ViaConto Kredittagaren den föregående Avräkningsperioden.

Avser Kredittagaren att återbetala hela krediten med en betalning ska hela beloppet nå ViaConto minst en bankdag före förfallodagen. Om betalningen görs vis Swish måste betalningen göras senast kl 16:00 en bankdag före förfallodagen.

Om inte hela beloppet mottagits på angivet vis kommer ViaConto på förfallodagen via Autogiro debitera Kredittagarens konto med minsta månadsbeloppet. Eventuella förändringar i saldot korrigeras på nästa månads faktura. Kredittagaren ger i anslutning till sin kreditansökan ett Autogiromedgivande. Om Autogiro inte kunnat anslutas är Kredittagaren ansvarig för att betala in minsta månadsbeloppet.

Väljer Kredittagaren att återbetala krediten genom månadsvisa delbetalningar ska återbetalning ske månadsvis via autogiro. Kredittagaren ska amortera åtminstone 6,71 % av utestående kredit jämte 3,29 % ränta för utnyttjad kreditperiod vid faktureringstillfället, plus kreditadministrationsavgiften upp till 380 kr per månad och faktureringsavgift 45kr, dock minst 800 kr per återbetalningstillfälle om inte Kredittagaren avser återbetala hela beloppet och krediten understiger 800 kr (”Minsta återbetalningsbelopp per månad”).

Om förfallodagen inte infaller på en bankdag kommer autogirodragningen äga rum på nästa bankdag.

Därefter har Kredittagaren samma möjlighet varje månad, till dess att Kredittagaren har fullbetalt hela krediten, att antingen betala hela krediten och ränta, eller att utföra månadsvisa delbetalningar enligt ovan. Första återbetalning sker 30 dagar efter beviljad kredit. Därefter sker återbetalning samma datum i månaden varje efterföljande månad. Begäran om ändring av datum för betalning kan göras av Kredittagaren en gång under Kreditavtalets löptid. Betalningsdatumet kommer då ändras för Avräkningsperioden efter nästa hela Avräkningsperiod.

Kredittagare har rätt att utan extra kostnad återbetala kreditbeloppet i sin helhet eller delbetala krediten med valfria belopp som överstiger minsta återbetalningsbeloppet. Alla betalningar gjorda innan faktureringen för den nuvarande Avräkningsperioden dras av från den totala skulden. Om en betalning gjorts och ännu inte dragits av från skulden när fakturan för den aktuella Avräkningsperioden har skapats, kommer betalningen att tillgodoräknas på det då fakturerade beloppet.

Kreditgivaren skickar aviseringar elektroniskt till Kredittagarens vid registreringen angivna e−postadress ca 10 kalenderdagar innan respektive förfallodag. Ej mottagen faktura befriar inte Kredittagaren från skyldigheten att återbetala krediten/minsta återbetalningsbeloppet på förfallodagen. Betalning kan med befriande verkan endast ske till ViaConto Sweden AB, 556819-6041 via Bankgiro 794-8540, eller via Swish 1233930260, om inte annat meddelats.

Avbetalningsplan erbjuds inte för denna typ av kredit.

8. Kreditgivarens rätt att avbryta utnyttjandet av krediten
Kreditgivaren får med omedelbar verkan avbryta Kredittagares rätt att utnyttja krediten och neka uttag av nya belopp, om någon av följande omständigheter föreligger:
 • Kredittagaren har inte fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet eller i övrigt mot Kreditgivaren;
 • Kredittagaren har återkallat autogiromedgivandet eller autogirot har av annan anledning upphört;
 • det finns skälig anledning att anta att Kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Kreditgivaren.

9. Kreditgivarens rätt att säga upp krediten till betalning i förtid
Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:
  a) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger 10 % av kreditfordran.
  b) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger 5 % av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
  c) Kredittagare är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.
  d) Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandra sig att betala sin kredit eller det kan antas att Kredittagarens ekonomiska förhållanden är sådana att det finns skäl att anta att Kredittagaren inte kommer att uppfylla sina förpliktelser gentemot Kreditgivaren.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid i enlighet med punkterna a-c gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagare eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kredittagaren tillhanda. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt punkterna a-c, är Kredittagare ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta och kostnader.

Kreditgivaren har rätt att överlåta sina fordringsanspråk gentemot Kredittagaren till tredje part utan samtycke från Kredittagaren.

10. Dröjsmål med betalning.
Dröjsmålsräntan utgår med 3,29% per månad, d.v.s. 39,5 % per år och debiteras oavsett om kontokrediten sagts upp eller inte och ränta kapitaliseras månadsvis från och med första dag efter förfallodag. Vid uppsägning av kredit enligt punkt 8 utgår ränta enligt Avtalets allmänna villkor på det belopp som vid uppsägningstidpunkten inte förfallit till betalning.

11. Inkassoavgifter
Vid försenad betalning debiteras Kredittagaren en påminnelseavgift om 60 för skriftlig påminnelse samt dröjsmålsränta på det förfallna beloppet inklusive vid var tid upplupna räntor och avgifter till dess att full betalning har erlagts.

Om grund därtill föreligger har Kreditgivaren eller den som träder i dess ställe rätt att debitera ersättning för inkassokostnader, avgifter till Kronofogdemyndigheten, domstolar samt ersättning för nedlagt arbete enligt vid var tid gällande lagstiftning.

12. Ångerrätt och förtidsinlösen.
Enligt Konsumentkreditlagen har Kredittagaren ångerrätt avseende ingånget kreditavtal. Ångerfristen är 14 dagar från dagen då kreditavtalet ingicks. I det fall Kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt eller inlösa krediten i förtid skall detta meddelas ViaConto skriftligen eller via telefon. Kredittagaren skall därefter snarast och senast inom 30 dagar återbetala hela kreditbeloppet inklusive upplupen ränta till och med återbetalningsdagen. Kredittagaren har rätt att återbetala skulden före den avtalade förfallotiden. Vid förtids återbetalning utgår upplupen ränta framtill återbetalningsdagen.

13. Avräkning
Vid betalning har Kreditgivaren rätt att avräkna samtliga för Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

14. Ändringar av villkor
ViaConto har rätt att ändra de allmänna villkoren för kontokrediten under avtalstiden. Vid ändring av villkoren ska kredittagaren meddelas i god tid. Ändringen gäller från det datum ViaConto anger i meddelandet, dock tidigast fem (5) veckor efter att meddelandet har skickats. Om kredittagaren inte accepterar ändringen av villkoren har kredittagaren rätt att säga upp kontoavtalet och betala utestående skuld.

15. Kredittagarens skyldigheter
Kredittagaren är skyldig att omedelbart underrätta Kreditgivaren om eventuella förändringar i Kredittagarens personuppgifter, inklusive information om status som person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

Ändringarna skall registreras i Kredittagarens personliga profil på ViaConto www.viaconto.se eller meddelas kundtjänst. Kredittagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta.

Kredittagaren är skyldig att, inom 7 (sju) dagar av Kreditgivarens begäran, lämna in underlag som bekräftar Kredittagarens inkomster under de senaste sex månaderna samt andra handlingar som kan vara av betydelse för beviljandet av och användandet av kreditlinjen, inklusive Kredittagarens personliga identifieringsdokument samt dokument eller information som följer av lagar och förordningar om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

16. Meddelande
Meddelande som ViaConto sänder med brev till Kredittagaren skall anses ha nått Kredittagaren senast sju dagar efter avsändandet, om brevet sänts till Kredittagarens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kredittagaren har meddelat ViaConto. Meddelanden som sänds elektroniskt genom SMS eller e−post skall anses ha nått Kredittagaren senast sju dagar efter avsändandet, om meddelandet sänts till det mobilnummer och/eller den e−post som Kredittagaren har uppgivit till ViaConto. Information om Kredittagarens kreditengagemang, årsbesked, samt löpande fakturor lämnas elektroniskt och finns att tillgå i kundprofilen på ViaConto.se.

17. Behandling av Personuppgifter
ViaConto behandlar personuppgifterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmän dataskyddsförordning) samt Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförording (SFS 2018: 218). ViaConto är ansvarig för behandling av lämnade personuppgifter och behandlar Kredittagarens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter bl. a. om god kreditgivningssed, genomföra kund− och marknadsanalyser, samt för affärs−och metodutveckling, riskhantering och för att informera om ViaConto och ViaContos moderbolag JSC ”VIA SMS Group” aktuella erbjudanden. Personuppgifterna kan komma att utlämnas till Kreditgivarens övriga samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörandet av kreditavtalet. Kreditgivaren kan komma att komplettera av Kredittagaren lämnade personuppgifter genom att inhämta uppgifter från tredjeparts register i syfte att bl. a. förhindra bedrägerier, penningtvätt eller annan brottslig verksamhet. Personuppgifterna bevaras och kan komma att användas för något av ovan angivna ändamål även efter det att det aktuella kreditavtalet löpt ut. ViaConto äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med Kredittagaren. Kredittagaren har rätt att få information från ViaConto om vilka personuppgifter som behandlas av ViaConto. Kredittagaren kan hos ViaConto begära rättelse av missvisande eller felaktig uppgift. Kredittagaren kan skriftligen anmäla att denne motsätter sig en behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Genom att godkänna de allmänna villkoren samtycker Kredittagaren till att dennes personuppgifter behandlas i enlighet med denna punkt.

18. Bedrägerier, penningtvätt och finansiering av terrorism
Alla försök till bedrägerier Polisanmäls. Nödvändig information om kredittagaren lämnas till Polisen vid misstänkta bedrägeriförsök.

Kreditgivaren har rätt att informera brottsbekämpande organ, Finanspolisen, om Kreditgivaren har skälig anledning att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism eller ett försök att delta i sådana aktiviteter där Kreditgivarens medel kan vara inblandade.

19. Force majeure
Ansvar kan inte göras gällande mot ViaConto på grund av skada, som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknandeomständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om ViaConto själv är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av ViaConto om normal aktsamhet iakttagits. Föreligger hinder för ViaConto att vidta åtgärd på grund av ovanstående omständigheter får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört.

20. Klagomål och tvister
Synpunkter och klagomål samt reklamationer riktade till ViaConto kan göras på följande sätt:
Via telefon: 0757575023

Via e-post: klagomal@viaconto.se

Per post: ViaConto Sweden AB, Holländargatan 27 113 59, Stockholm

Kredittagaren kan även vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08−508 860 00. Vid tvist mellan Kreditgivare och Kredittagare där överenskommelse ej kan nås har parterna rätt att få tvisten prövad i svensk domstol. Låntagaren kan även få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank− och Finansbyrå www.konsumentverket.se, eller vända sig till Konsumentverket www.konsumentverket.se.
 
Avvikande öppettider Juni 2023
22/6 8:30 - 15:00
23/6 10:00 - 16:00
24/6 10:00 - 16:00
Chatt med oss