Avtal

ALLMÄNNA VILLKOR
ViaConto Sweden AB, org nr. 556819-6041

1. Allmänt.
Med Kreditgivare avses ViaConto Sweden AB som äger varumärket ViaConto (vidare benämnt ViaConto), org.nr 556819-6041. Med Kredittagare avses den person som ansökt om och beviljats Kontokredit.

Med Kontokredit (vidare benämnt Kredit) avses en rätt för Kredittagaren att disponera över beviljat kreditutrymme.

Återkallandet av kredit avser betalning av pengar från kreditgivaren till Låntagaren i ett resultat av första ansökan om kredit som lämnats av Låntagaren och godkänts av Kreditgivaren samt eventuella kommande utbetalningar av pengar som begärs inom den beviljade krediten efter det föregående återkallandet är återbetalat av Låntagaren i sin helhet. När Låntagaren har bekräftat de aktuella allmänna villkoren för Kontokredit, kan Låntagaren ansöka om återkallande av krediten obegränsat antal gånger om inte annat förutses. Ansökan om ökning av krediten skall behandlas som en del av ursprungligen önskade kredit och är föremål för samma återbetalningsvillkor.

ViaConto är ett konsumentkreditinstitut som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva konsumentkreditverksamhet. Tillsynsmyndighet för ViaContos verksamhet är Finansinspektionen och Konsumentverket. ViaConto tillämpar Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor, samt Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att ansöka om Kredit, intygar Kredittagaren att denne har läst och godkänt de Allmänna villkoren, samt att en kreditupplysning avseende Kredittagaren får inhämtas. Kredittagaren intygar att den information som Kredittagaren lämnar till Kreditgivaren är riktig och fullständig. Genom att Kredittagaren godkänner ViaContos Allmänna villkor och ViaConto godkänner Kredittagarens ansökan ingås ett kreditavtal. Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt erhålla en kopia av ett utkast till kreditavtal. Detta gäller dock inte om ViaConto inte har för avsikt att ingå ett kreditavtal med Kredittagaren.

2. Kreditansökan och kreditprövning
Kredittagaren ansöker om Kredit genom ViaContos webbplats www.viaconto.se. För att kunna ansöka om Kredit måste Kredittagaren uppfylla följande grundvillkor:
Utöver detta får Kredittagaren inte ha några betalningsanmärkningar, några pågående ärenden hos Kronofogdemyndigheten eller tidigare misskötta betalningar hos ViaConto eller andra kreditgivare.

Kreditansökan behandlas under kundtjänstens öppettider, som redovisas på ViaContos webbplats www.ViaConto.se. ViaConto har rätt att begära in kompletterande information eller underlag som styrker Kredittagarens återbetalningsförmåga och kan även kontakta Kredittagaren för att begära information. Kredittagaren är införstådd med att ViaConto har rätt att kontrollera av Kredittagaren lämnade uppgifter, varvid Kredittagarens arbetsgivare kan komma att kontaktas. ViaConto har rätt att bevilja ett mindre kreditbelopp än det som Kredittagaren ansökt om.

Om kreditansökan avslås med anledning av vad som framkommit vid sökning i databas hos ett kreditupplysningsföretag, lämnar ViaConto uppgifter om detta till Kredittagaren.

3. Kreditgräns och avtalstid
Beviljad Kredit är en så kallad löpande Kontokredit, vilket innebär att Kredittagaren har rätt att tills vidare utnyttja ett visst kreditutrymme som Kredittagaren ansökt om och som fastställts av Kreditgivaren efter sedvanlig kreditprövning. Krediten är fastställd till ett visst belopp mellan 500 kronor och 20 000 kronor och framgår av avtalet samt av kontoutdragen.

Inom ramen för befintligt kreditavtal kan Kredittagaren från den dag då den första krediten beviljades ansöka om en höjning av kreditgräns, varpå ny kreditprövning sker. Höjning av kreditgränsen medges dock endast om minst 30% av tidigare beviljat kapitalbelopp har återbetalats.

Kredittagaren äger när som helst rätt att säga upp kreditavtalet med omedelbar verkan. Vid parts uppsägning skall oreglerat skuldsaldo (inklusive upplupna räntor och avgifter) slutregleras senast vid kreditavtalets upphörandedag. Kreditgivaren äger rätt att när som helst säga upp kreditavtalet med två månaders uppsägningstid. Vid outnyttjad Kredit äger Kreditgivaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Uppsägning av Kreditgivaren ska lämnas genom meddelande om uppsägning till Kredittagaren. Beviljad Kredit gäller i ett (1) år från och med den dag Krediten beviljas (Kredittid). ViaConto kan härefter medge förnyad Kredittid med ett (1) år i taget från och med den dag Krediten löpt ut, varpå ny kreditprövning kan komma att ske. Kontohavaren aviseras inte om förnyad Kredittid.
3.1 ViaConto har rätt att inte förnya krediten om:
3.1.1 Kredittagaren inte har använt Krediten de senaste 12 månaderna innan krediten löper ut,
3.1.2 Kreditprövning inte kan genomföras,
3.1.3 Kredittagarens personliga förhållanden har förändrats på så sätt att förnyad Kredittid inte kan beviljas.

För de fall att ViaConto inte medger förnyad Kredittid aviseras Kredittagaren minst trettio (30) dagar före utgången av Kredittiden. Krediten ska inte heller förnyas om Krediten sägs upp i enlighet med vad som anges i punkt 8.

I de fall Kredittagarens personliga förhållanden förändras, till exempel genom att Kredittagaren försätts i konkurs, förvaltare förordnas eller Kredittagaren avlider, upphör rätten att använda Krediten med omedelbar verkan. Om kreditavtalet har upphört att gälla i enlighet med denna punkt ska innevarande Kredittid fortsätta löpa till kalenderårets slut och Kredittagaren eller dess ställföreträdare ska alltjämt betala lägst det belopp som framgår av kontoutdraget från ViaConto. Senast vid Kredittidens utgång ska dock den då utestående skulden, inklusive räntor och avgifter, vara betald i dess helhet.

4. Utbetalning och återkommande uttag inom beviljad kreditgräns
Beviljad kredit utbetalas till Kredittagarens personliga bankkonto i svensk bank som Kredittagaren angivit vid registrering på www.ViaConto.se. ViaConto har rätt att begära in tilläggsuppgifter eller vidta andra åtgärder för att säkerställa att kontot tillhör Kredittagaren. Kreditbeloppet sätts in på Kredittagarens konto senast påföljande bankdag efter det att kreditansökan har godkänts av ViaConto, om inte särskilda skäl föreligger.

Minsta utbetalning, tillika lägsta kreditgräns som Kreditgivaren beviljar och utbetalar vid ansökningstillfället, är 500 kronor. Har Krediten amorterats med minst 500 kronor av kapitalbeloppet kan Kredittagaren begära nya uttag inom befintlig kreditgräns med minsta beloppet om 500 kronor. Kredittagaren begär uttag genom sin kundprofil på viaconto.se.

Första utbetalning som motsvarar det sökta och beviljade kreditbeloppet, utbetalas i sin helhet till Kredittagarens bankkonto i samband med Kreditansökan.

5. Ränta och eventuella avgifter.
För krediten är Kredittagaren skyldig att erlägga räntor och eventuella avgifter i enlighet med vid var tid gällande prislista. Räntor och eventuella avgifter för krediten redovisas på webbplatsen, vid ansökningstillfället, i kreditavtalet, samt på fakturan. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att närhelst ändra räntesatser och avgifter i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar för Kreditgivaren som skäligen inte kunde förutses när kreditavtalet ingicks.

Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid var tid utestående kreditsaldo och kapitaliseras månadsvis för det fall att aktuellt räntebelopp inte kommit Kreditgivaren tillhanda på förfallodagen. Ränta debiteras från och med utbetalningsdagen och beräknas på daglig basis baserat på ett år med 365 dagar, vid skottår dock 366 dagar.

Krediten har inga uppläggnings−, års− eller ansökningsavgifter.

6. Återbetalning av kontokredit
Kredittagaren kan välja mellan att återbetala hela Krediten och ränta inom 30 dagar från det att Krediten beviljades eller att återbetala Krediten med ränta genom månadsvisa delbetalningar (avräkningsperiod). Med avräkningsperiod avses tiden under vilken Kredittagaren utnyttjar Krediten och som motsvarar en kalendermånad, förutom den första avräkningsperioden som är lika med antal dagar som förflutit fr.o.m. beviljande av Krediten t.o.m. första faktureringsdagen.

Dagen efter avräkningsperiodens slut fakturerar ViaConto Kunden för föregående avräkningsperiod. Fakturan innehåller information om utnyttjat kreditbelopp, upplupen ränta samt andra avtalsenliga betalningar. Väljer Kredittagaren att återbetala hela Krediten inom 30 dagar har Kredittagaren rätt att fortsätta utnyttja överenskommet kreditutrymme under återstående Kredittid.

Avser Kredittagaren att återbetala hela skulden, ska beloppet vara ViaConto tillhanda senast en bankdag innan förfallodatumet. Sker återbetalning via Swish, ska inbetalningen vara gjord senast kl. 16.00 en bankdag innan förfallodatumet. Om återbetalning av det totala skuldbeloppet inte har inkommit enligt ovan, debiterar ViaConto Kredittagarens konto med minsta återbetalningsbelopp via autogiro på förfallodagen. Eventuella förändringar av kontosaldo korrigeras på nästa månads faktura. Kredittagaren ansvarar för att tillräckligt stort belopp finns på kontot på förfallodagen. Kredittagaren lämnar till Kreditgivaren ett autogiromedgivande i samband med kreditansökan. Har autogirot inte kunnat anslutas, ansvarar Kredittagren själv för inbetalning av minsta återbetalningsbelopp.

Väljer Kredittagaren att återbetala Krediten genom månadsvisa delbetalningar ska återbetalning ske via autogirodragning på förfallodagen och Kredittagaren ska amortera minst 3 % av kapitalbeloppet samt 18% ränta för utnyttjat kreditbelopp vid faktureringstillfället och minst 200 kr per återbetalningstillfälle om inte Kredittagaren avser återbetala hela beloppet och Krediten understiger 200 kr (”Minsta återbetalningsbelopp per avräkningsperiod”).

Om förfallodagen infaller på en dag som inte är en bankdag, sker autogirodragningen nästkommande bankdag.

Därefter har Kredittagaren samma möjlighet varje månad, till dess att Kredittagaren har fullbetalt hela Krediten, att antingen betala hela Krediten och ränta eller att utföra månadsvisa delbetalningar enligt ovan. Första återbetalning sker 30 dagar efter beviljad Kredit. Därefter sker återbetalning samma datum i månaden varje efterföljande månad. Begäran om ändring av datum för betalning kan göras av Kredittagaren en gång under Kreditavtalets löptid mot en avgift på 40 kronor. Ändringsavgiften kommer att inkluderas i nästkommande faktura, efter att ändringen av datum för betalning genomfördes.

En begäran om ändring av datum för betalning kan göras av Låntagaren en gång, inom vilken period som helst av återkallande av kreditlinje, utan kostnad. Datum för betalning ändras i kvittningsperioden som följer efter nästa hela kvittningsperiod.

Kredittagare har rätt att utan extra kostnad återbetala kreditbeloppet i sin helhet eller delbetala krediten med valfria belopp som överstiger minsta återbetalningsbeloppet. Alla inbetalningar som görs innan avräkningsperiodens slut avräknas från kreditens kapitalbelopp. Kredittagare har rätt att utan extra kostnad återbetala kreditbeloppet i sin helhet eller delbetala krediten med valfria belopp som överstiger minsta återbetalningsbeloppet. Alla inbetalningar som görs innan avräkningsperiodens slut avräknas från kreditens kapitalbelopp. Om respektive betalning görs och inte ännu tillskrivs kapitalbeloppet och fakturan utfärdas för den aktuella kvittningsperioden, så förutsätts den inkommande betalningen som kvittning av den aktuella fakturan.

Kreditgivaren skickar aviseringar elektroniskt till Kredittagarens vid registreringen angivna e−postadress ca tio (10) kalenderdagar innan respektive förfallodag. Ej mottagen faktura befriar inte Kredittagaren från skyldigheten att återbetala Krediten/minsta återbetalningsbeloppet på förfallodagen. Betalning kan med befriande verkan endast ske till ViaConto Sweden AB, 556819-6041, via Bankgiro 794-8540, eller via Swish 1233930260, om inte annat meddelats.

Avbetalningsplan erbjuds inte för denna typ av Kredit.

7. Kreditgivarens rätt att avbryta utnyttjandet av krediten
Kreditgivaren får med omedelbar verkan avbryta Kredittagares rätt att utnyttja krediten och neka uttag av nya belopp, om någon av följande omständigheter föreligger:
8. Kreditgivarens rätt att säga upp krediten till betalning i förtid
Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:
8.1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger 10 % av kreditfordran.
8.2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger 5 % av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
8.3. Kredittagare är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.
8.4. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandra sig att betala sin kredit eller det kan antas att Kredittagarens ekonomiska förhållanden är sådana att det finns skäl att anta att Kredittagaren inte kommer att uppfylla sina förpliktelser gentemot Kreditgivaren.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid i enlighet med punkterna 8.1−8.3 gäller en uppsägningstid om fyra (4) veckor räknat från den tidpunkt då Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagare eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kredittagaren tillhanda. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt punkterna 8.1− 8.3, är Kredittagare ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta och kostnader.

Vid utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att vidta inkassoåtgärder varvid kostnader för inkassoåtgärden kan komma att påföras Kredittagaren.

9. Dröjsmål med betalning.
Vid försenad betalning debiteras Kredittagaren påminnelseavgift om 60 kr för skriftlig påminnelse, förseningsavgift 60 kr, samt dröjsmålsränta på det förfallna beloppet inklusive vid var tid upplupna räntor och avgifter till dess full betalning har erlagts. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad, d.v.s. 30 % per år och debiteras oavsett om Krediten sagts upp eller inte och ränta kapitaliseras månadsvis från och med första dag efter förfallodag. Vid uppsägning av Kredit enligt punkt 8 utgår ränta enligt Avtalets allmänna villkor på det belopp som vid uppsägningstidpunkten inte förfallit till betalning.

Om grund därtill föreligger har Kreditgivaren eller den som träder i dess ställe rätt att debitera ersättning för inkassokostnader, avgifter till Kronofogdemyndigheten, domstolar samt ersättning för nedlagt arbete enligt vid var tid gällande lagstiftning.

10. Ångerrätt och förtidsinlösen.
Enligt Konsumentkreditlagen har Kredittagaren ångerrätt avseende ingånget kreditavtal. Ångerfristen är 14 dagar från dagen då kreditavtalet ingicks. I det fall Kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt eller förtidsinlösa krediten skall detta meddelas ViaConto skriftligen eller via telefon. Kredittagaren skall därefter snarast och senast inom 30 dagar återbetala hela kreditbeloppet inklusive upplupen ränta till och med återbetalningsdagen. Kredittagaren har rätt att återbetala skulden före den avtalade förfallotiden. Vid förtida återbetalning utgår upplupen ränta fram till återbetalningsdagen.

11. Avräkning
Vid betalning har Kreditgivaren rätt att avräkna samtliga för Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

12. Ändringar av villkor och uppsägning av avtal
ViaConto har rätt att ändra de allmänna villkoren för kontokrediten under avtalstiden. Vid ändring av villkoren ska kredittagaren meddelas i god tid. Ändringen gäller från det datum ViaConto anger i meddelandet, dock tidigast fem (5) veckor efter att meddelandet har skickats. Om kredittagaren inte accepterar ändringen av villkoren har kredittagaren rätt att säga upp kontoavtalet och betala utestående skuld.

Förutom de i punkt 7 och 8 uppräknade villkoren har ViaConto rätt att ensidigt säga upp avtalet med Kredittagaren om ViaConto av företagsekonomiska skäl beslutar att upphöra att erbjuda kontokredit som tjänst. Vid sådan uppsägning har Kredittagaren rätt att återbetala Krediten enligt gällande villkor.

13. Meddelande
Kredittagaren är skyldig att omedelbart underrätta ViaConto om ändringar i Kredittagarens personuppgifter, adress, mobilnummer eller kontonummer om ändringen sker under kredittiden. Ändringarna skall registreras i Kredittagarens personliga profil på ViaContos hemsida www.viaconto.se eller meddelas kundtjänst. Kredittagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta. Meddelande som ViaConto sänder med brev till Kredittagaren skall anses ha nått Kredittagaren senast sju (7) dagar efter avsändandet, om brevet sänts till Kredittagarens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kredittagaren har meddelat ViaConto. Meddelanden som sänds elektroniskt genom SMS eller e−post skall anses ha nått Kredittagaren senast sju (7) dagar efter avsändandet, om meddelandet sänts till det mobilnummer och/eller den e−post som Kredittagaren har uppgivit till ViaConto. Information om Kredittagarens kreditengagemang, årsbesked, samt löpande fakturor lämnas elektroniskt och finns att tillgå i kundprofilen på viaconto.se.

14. Behandling av Personuppgifter
ViaConto behandlar personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). ViaConto är ansvarig för behandling av lämnade personuppgifter och behandlar Kredittagarens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter bl. a. om god kreditgivningssed, genomföra kund− och marknadsanalyser, samt för affärs− och metodutveckling, riskhantering och för att informera om ViaContos aktuella erbjudanden. Personuppgifterna kan komma att utlämnas till Kreditgivarens övriga samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörandet av kreditavtalet. Kreditgivaren kan komma att komplettera av Kredittagaren lämnade personuppgifter genom att inhämta uppgifter från tredjeparts register i syfte att bl. a. förhindra bedrägerier, penningtvätt eller annan brottslig verksamhet. Personuppgifterna bevaras och kan komma att användas för något av ovan angivna ändamål även efter det att det aktuella kreditavtalet löpt ut. ViaConto äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med Kredittagaren. Kredittagaren har rätt att få information från ViaConto om vilka personuppgifter som behandlas av ViaConto. Kredittagaren kan hos ViaConto begära rättelse av missvisande eller felaktig uppgift. Kredittagaren kan skriftligen anmäla att denne motsätter sig en behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Genom att godkänna de allmänna villkoren samtycker Kredittagaren till att dennes personuppgifter behandlas i enlighet med denna punkt.

15. Bedrägerier
Alla försök till bedrägerier Polisanmäls. Nödvändig information om kredittagaren lämnas till Polisen vid misstänkta bedrägeriförsök.

16. Force majeure
Ansvar kan inte göras gällande mot ViaConto på grund av skada, som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om ViaConto själv är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av ViaConto om normal aktsamhet iakttagits. ViaConto ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för ViaConto att vidta åtgärd på grund av ovanstående omständigheter får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört.

17. Klagomål och tvister
Synpunkter och klagomål samt reklamationer riktade till ViaConto kan göras på följande sätt:
Via telefon: 0757575023

Via e-post: klagomal@viaconto.se

Per post: ViaConto Sweden AB, Holländargatan 27 113 59, Stockholm

Kredittagaren kan även vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08−508 860 00. Vid tvist mellan Kreditgivare och Kredittagare där överenskommelse ej kan nås har parterna rätt att få tvisten prövad i svensk domstol. Kredittagaren kan även få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank− och Finansbyrå www.konsumentverket.se, eller vända sig till Konsumentverket www.konsumentverket.se.
Chatta med oss!