Avtal

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation

ALLMÄNNA VILLKOR
ViaConto Sweden AB, org nr. 556819-6041

1. Allmänt. Långivaren ViaConto Sweden AB (vidare i texten ViaConto), org. Nr 556819-6041, är ett konsumentkreditinstitut som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva konsumentkreditverksamhet. Tillsynsmyndigheten för ViaContos verksamhet är Konsumentverket. ViaConto tillämpar Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor samt Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att ansöka om lån, intygar Låntagaren att denne har läst och godkänner dessa Allmänna villkor samt att en kreditupplysning avseende Låntagaren får inhämtas. Genom att Låntagaren godkänner ViaContos villkor och ViaConto godkänner Låntagarens ansökan ingås ett låneavtal. Låntagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till låneavtal. Detta gäller inte om ViaConto inte avser att ingå ett låneavtal med Låntagaren.

2. Låneansökan.

ViaConto erbjuder flexibla korttidslån med lånebelopp upp till 10 000 kr och återbetalningstid upp till 90 dagar. För belopp över 3000 kr kan Låntagaren välja återbetalningstid upp till 90 dagar. Lån med 60 dagars löptid återbetalas i två lika stora delbetalningar och lån med 90 dagars löptid återbetalas i tre lika stora delbetalningar. Låntagaren kan ansöka om lån genom ViaContos webbplats www.viaconto.se. Första gången Låntagaren ansöker om lån, skapas en kundprofil..För att ansöka om lån måste Låntagaren uppfylla följande grundvillkor:
  • Över 18 år
  • Folkbokförd i Sverige i minst två år med en fast adress
  • Ej skyddad identitet
  • Ej satt under förvaltarskap
  • Inneha eget privatkonto i svensk bank
  • Inneha på Låntagaren registrerat mobiltelefonnummer
  • Inneha e-legitimation
ViaConto genomför alltid en sedvanlig krediprövning.

Dessutom får Låntagaren inte ha någon skuld eller tidigare misskötta betalningar hos ViaConto. Låneansökan behandlas under kundtjänstens öppettider som redovisas på ViaContos webbplats www.viaconto.se

3. Låna på nytt

Låntagaren kan beviljas ett nytt lån hos långivaren tidigast 7 dagar efter att låntagaren har återbetalat sina tidigare lån och avgifter och detta har registrerats hos långivaren, samt om Låntagaren vid ansökningstillfället uppfyller övriga villkor för låneansökan. Om ansökan om nytt lån sker tidigare än 7 dagar efter återbetalningen av tidigare lån, har ViaConto rätt att bevilja ett mindre lånebelopp.

4. Utbetalning.

Beviljat lån utbetalas endast till Låntagarens personliga bankkonto i svensk bank som Låntagaren angivit vid registrering på www.viaconto.se. Bankkontot ska vara kundens transaktionskonto/lönekonto. ViaConto har rätt att begära in tilläggsuppgifter eller vidta andra åtgärder för att säkerställa att kontot tillhör Låntagaren. Lånet börjar löpa från och med dagen när Låntagaren har fått Lånebeloppet insatt på sitt konto. Lånebeloppet sätts in på Låntagarens konto senast nästa bankdag efter att låneansökan har godkänts av ViaConto.

5. Kreditprövning och kundidentifikation.

ViaConto genomför alltid en kreditprövning innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. Kreditupplysningsföretaget skickar för ViaContos räkning en omfrågadkopia till kunden.Om låneansökan avslås och det sker på grundval efter sökning i databas hos ett kreditupplysningsföretag lämnar ViaConto uppgifter om detta till Låntagaren. I övrigt förbehåller sig ViaConto rätten att avslå låneansökan utan att motivera gjorda kreditbeslut till lånesökanden. Långivaren kan bevilja ett mindre lån än vad lånesökanden ansökt om.ViaConto vidtar extra säkerhetsåtgärder för att identifiera kund innan lånet betalas ut. Exempel på säkerhetsåtgärder som kan vidtas är att begära in en kopia på Låntagarens id-kort, att motringa till Låntagarens registrerade hemtelefon eller mobiltelefon, samt andra åtgärder som ViaConto vid varje tillfälle anser vara nödvändiga för att säkerställa Låntagarens identitet. Samtal vid motringning kan komma att spelas in.

6. Ränta och eventuella avgifter.

Om lånet återbetalas i tid, utgår inga andra avgifter eller kostnader förutom avtalat räntebelopp som redovisats på ansökan om lån.För lånet är Låntagaren skyldig att erlägga de räntor och eventuella avgifter som vid var tid gäller enligt aktuell prislista. Räntor och eventuella avgifter för respektive lån redovisas på webbplatsen, vid ansökningstillfället, i låneavtalet samt på fakturan.ViaConto förbehåller sig rätten att närhelst ändra räntesatser och avgifter i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar för ViaConto.

7. Återbetalning.

Lånet återbetalas via autogiro. Låntagaren lämnar till Långivaren ett autogiromedgivande i samband med låneansökan. ViaConto debiterar Låntagarens konto med återbetalningsbeloppet på lånets förfallodag. Låntagaren ansvarar för att tillräckligt stort belopp finns på kontot på förfallodagen. Har autogirot inte kunnat anslutas, ansvarar Låntagaren själv för inbetalning av fakturerat belopp. Låntagaren återbetalar i sådana fall lånet till av ViaConto anvisat bankgiro, plusgirokonto eller SWISH. Betalningen skall vara ViaConto tillhanda på förfallodagen.

ViaConto skickar aviseringar/fakturor elektroniskt till Låntagarens vid registreringen angiven e-postadress. Ej mottagen avisering/faktura befriar inte Långivaren från skyldigheten att återbetala lånet på förfallodagen. Förfallodagar och belopp anges vid lånetillfället, på faktura samt visas under Låntagarens profil på ViaContos webbplats. Betalningen skall vara ViaConto tillhanda på förfallodagen. Om detta datum inte är en bankdag så ska betalningen vara kreditgivaren tillhanda på närmaste därefter följande bankdag. Lån med 60 och 90 dagars löptid återbetalas i två respektive tre lika stora delbetalningar. Delbetalningsbelopp, förfallodatum, lånebelopp och räntedelen presenteras i ansökningsformuläret under fliken ”Återbetalningsplan” på långivarens hemsida. För lån med 60 dagars löptid mottar låntagaren två aviseringar/fakturor och för lån med 90 dagars löptid - tre aviseringar/fakturor.

8. Förlängning av lån.

Om Låntagaren är förhindrad att återbetala lånet i tid, får Låntagaren förlänga det ursprungliga Låneavtalet genom att betala en förlängningsavgift innan den ursprungliga förfallodagen. Förlängningsavgiften ska vara ViaConto tillhanda minst en dag innan lånets förfallodatum. Låntagaren kan förlänga Låneavtalet i 14 eller 30 dagar. Långivaren har rätt att begränsa antalet förlängningstillfällen. Förlängningsavgiften för respektive förlängningstillfället framgår av vid var tid gällande prislista som finns på låntagarens användarprofil på ViaContos webplats. Förlängningsavgiften skall betalas till ViaConto anvisad bankgiro eller plusgirokonto med betalningsspecifikation, som finns på fakturan eller på annat sätt har anvisats Låntagaren. ViaConto bekräftar mottagandet av förlängningsavgiften genom att skicka meddelande till Låntagarens vid registreringstillfället angivna mobilnummer eller e-post samt genom att göra informationen tillgänglig på Låntagarens profil på Långivarens hemsida.

9. Långivarens rätt att säga upp lånet till betalning i förtid.

Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:


9.1. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av lånefordran.

9.2.Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger fem procent av lånefordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.

9.3. Låntagare är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

9.4. Det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandra sig att betala sitt lån eller det kan antas att låntagarens ekonomiska förhållanden är sådana att det finns skäl att anta att låntagaren inte kommer att uppfylla sina förpliktelser mot Långivaren.


Vill Långivaren få betalt i förtid enligt punkterna 9.1-9.3 gäller en uppsägningstid av fyra veckor räknat från den tidpunkt då Långivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Låntagare eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer låntagaren tillhanda. Har Långivaren krävt betalning i förtid enligt punkterna 9.1-9.3, är Låntagare ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta och kostnader.

10. Dröjsmålsränta, påminnelseavgift.

Om lånet, inklusive ränta, inte återbetalas i tid har ViaConto rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr för skriftlig påminnelse, en förseningsavgift enligt vid var tid gällande prislista, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta på det förfallna beloppet inklusive vid var tid upplupna avgifter till dess full betalning har erlagts. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad, d.v.s. 30% per år.

11. Andra Kostnader

Om betalning inte skett efter en påminnelse har Långivaren rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter som fastställs enligt inkassolagens bestämmelser debiteras. 

12. Ångerrätt och förtidsinlösen.

Enligt Konsumentkreditlagen har Låntagaren ångerrätt avseende ingånget låneavtal. Ångerfristen är 14 dagar från dagen då låneavtalet ingicks. I det fall Låntagaren vill åberopa sin ångerrätt eller förtidsinlösa lånet skall detta meddelas ViaConto skriftligen eller via telefon. Låntagaren skall därefter snarast och senast inom 30 dagar återbetala till ViaConto hela lånebeloppet samt upplupen ränta räknat från och med den dag då Låntagaren fick tillgång till lånet till och med den dag då det återbetalas. Om kredittagaren ångrar fler än ett lån inom tre månader spärras denne automatiskt för nya lån. Låntagaren har rätt att betala skulden före den avtalade förfallotiden. Vid förtida återbetalning utgår upplupen ränta framtill återbetalningsdagen.

13. Överlåtelse av kredit.

ViaConto har rätt att utan Låntagarens medgivande överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. Låntagaren skall alltid underrättas vid överlåtelse av fordran.

14. Avräkning

Vid betalning har Långivaren rätt att avräkna samtliga för lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

15. Meddelande

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta ViaConto om ändringar i Låntagarens personuppgifter, adressändring, mobilnummer eller kontonummer om detta sker under lånetiden. Ändringarna skall registreras i Låntagarens personliga profil på www.viaconto.se eller meddelas kundtjänst.Låntagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta. Meddelande som ViaConto sänder med brev till Låntagaren skall anses ha nått Låntagaren senast sju dagar efter avsändandet, om brevet sänts till Låntagarens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Låntagaren har meddelat ViaConto. Meddelanden som sänds elektroniskt genom SMS eller e-post skall anses ha nått Låntagaren senast sju dagar efter avsändandet, om meddelandet sänts till det mobilnummer och/eller e-post som Låntagaren har uppgivit till ViaConto.
Information om kundens kreditengagemang, årsbesked, samt löpande fakturor lämnas elektroniskt och finns att tillgå i kundprofilen på viaconto.se.

16. Personuppgiftslagen

ViaConto behandlar personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). ViaConto är ansvarig för behandling av lämnade personuppgifter och kommer att behandla Låntagarens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter bl. a. om god kreditgivningssed, genomföra kund- och marknadsanalyser, samt för affärs-och metodutveckling, riskhantering och för att informera om ViaContos aktuella erbjudanden. Personuppgifterna kan också komma att utlämnas till Långivarens samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörandet av låneavtalet. Långivaren kan komma att komplettera av Låntagaren lämnade personuppgifter genom att inhämta uppgifter från tredjeparts register i syfte att bl. a. förhindra bedrägerier, penningtvätt eller annan brottslig verksamhet. Personuppgifterna bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter att det aktuella låneavtalet löpt ut.ViaConto äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med kundenLåntagaren har rätt att få information från ViaConto om vilka personuppgifter som behandlas av ViaConto. Låntagaren kan hos ViaConto begära rättelse av missvisande eller felaktig uppgift. Låntagaren kan skriftligen anmäla att denne motsätter sig en behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Genom att godkänna de allmänna villkoren samtycker Låntagaren till att dennes personuppgifter behandlas i enlighet med denna punkt.

17. Bedrägerier

Alla försök till bedrägerier Polisanmäls. Nödvändig information om låntagaren lämnas till Polisen vid misstänkta bedrägeriförsök.

18. Force majeure

Ansvar kan inte göras gällande mot ViaConto på grund av skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om ViaConto själv är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av ViaConto om den varit normalt aktsam. ViaConto ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för ViaConto att vidta åtgärd på grund av ovanstående omständighet får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

19. Klagomål och tvister

Synpunkter och klagomål samt reklamationer till ViaConto kan göras på följande sätt:
Via telefon:    0757575023
Via e-post: klagomal@viaconto.se
Per post: ViaConto Sweden AB Holländargatan 27 113 59, Stockholm

Låntagaren kan även vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00.Vid tvist mellan långivare och låntagare där överenskommelse ej kan nås har parterna rätt att få tvisten prövad i svensk domstol. Låntagaren kan även få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenternas.se, eller vända sig till Konsumentverket www.konsumentverket.se.

20. Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

21.Allmänt om autogiro

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

22.Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

23.Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

24.Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

25.Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast tio bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

26.Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

27.Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör vara ansluten till Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.


Lånebelopp    Löptid    Enkel årsränta    Effektiv ränta
1000 30 dagar    304% 1410%
2000 30 dagar 212% 611%
3000 30 dagar 183% 448%
4000 30 dagar 183% 448%
5000 30 dagar 183% 448%
6000 30 dagar 183% 448%


Lånebelopp    Löptid   Enkel årsränta    Effektiv ränta
4000 60 dagar 190% 475%
5000 60 dagar 190% 475%
6000 60 dagar 190% 475%
10000 60 dagar 190% 475%


Lånebelopp    Löptid    Enkel årsränta    Effektiv ränta
4000 90 dagar 160% 333%
5000 90 dagar 160% 333%
6000 90 dagar 160% 333%
10000 90 dagar 160% 333%

Öppettider

Vardagar:8:30 - 17:00