Varför frågar ni om jag är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du är en person i politiskt utsatt ställning, s.k. PEP. En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller ledning i en internationell organisation. Även familjemedlemmar och kända medarbetare till person i politiskt utsatt ställning omfattas av lagen. Om något av nedanstående stämmer på dig ska du svara ja på frågan. Med viktig offentlig funktion avses:
 • Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
 • Parlamentsledamöter (även riksdagsledamöter)
 • Domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
 • Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ
 • Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
 • Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
Även ovanstående personers närmaste familjemedlemmar omfattas:
 • Maka/make/registrerad partner
 • Sambo
 • Barn och deras makar, registrerade partner eller sambo
 • Föräldrar
Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas:
 • Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning
 • Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
 • Har du svarat att du är person i politiskt utsatt ställning kommer du att få ett formulär med ytterligare instruktioner skickat till dig per e-post. Undrar du över något är du välkommen att höra av dig till vår Kundtjänst.

Visste du att du kan få en del av dina räntekostnader tillbaka?

Du som har lånat pengar får dra av 30% av dina ränteutgifter på summor under 100 000 kr. Överstiger räntekostnaden 100 000 kr så får du tillbaka 21% av beloppet. Summan som du har betalat kommer att visas på deklarationen, men du får själv kontrollera att beloppen stämmer.
Chatt med oss